Animal Sacrifice & Replacements

Category:

replacements

-sinwpidiw h kinnabarei to proswpon anti aimatos
-anti aimatos to xrisma tou kuamou / mimhsin xriontai anti tou aimatos
-all ws aima twn polemhsantwn
-lokrikos bous

-dough?

Empedocles, Pythagoras