Phoebe (Phoibe) & Coeus (Koios)

Category: Gods > Titanic Gods

1 Introduction

[…]


2

[…]

Theogony 136,404
Diod. Sic. 5.66f
Aesch. Eum. 7
Aelius Herodianus
Pseudo-Apollodorus 1.2, 1.8, 2.18
Cornutus
Apollonius, Lexicon Homericum
Heraclitus, Allegoriae 7.5
Proclus
Eustathius (Iliad vol. 1 p. 61; vol. 4, p. 373)
Hesychius
mammwnumik
Etymologicum Magnum
Scholia on Hesiod
D-Scholia (!)
Scholia on Lycophron
Scholia on Oppian
Scholia on Pindar?

Artemis:
Oppian, Cynegetica 2.1
Diod. Sic. 4.16.3
Herodas
Eusebius
Lydus

Latin sources
Inscriptions?


Other Phoebes

(Leukippides: Pausanias 2.22.5, 3.16.1, 4.31.12.
Pseudo-Apollodorus 3.117;134.)

Heraclitus, De incredibilibus

Foibh … Meleagridas


Koios

Athenaeus 10.83
Homeric Hymn to Apollon 62
Theogony
Aristonous, Paean
Pseudo-Apollodorus 1.21
Cornutus
(?) Pausanias (no, local hero)
(Zonaras: Kôos?)
Etymologicum Gudianum / Magnum / Parvum
Koiogeneia, Koihis
Scholia on Theogony
Scholia on Homer
Suda

Polus?

+Latin